Slovnenya

Translation English Spanish: set

Diccionario: main
set
verb