Slovnenya

Translation Spanish English: palmar

Dictionary: main
palmar
verbo