Slovnenya

Translation Spanish English: adecuar

Dictionary: main
adecuar
verbo