Slovnenya

Translation English Spanish: set up

Diccionario: main
set up
verb
44 atrapar.