Slovnenya

Translation Spanish English: pegar

Dictionary: main
pegar
verbo