Slovnenya

Translation English Spanish: break up

Diccionario: main
break up
verb
35 parir.