Slovnenya

Translation Spanish English: barajar

Dictionary: main
barajar
verbo