Slovnenya

Translation Japanese English: し掛ける

Dictionary: main
し掛ける
動詞