Slovnenya

Translation Japanese English: 雑ぜる

Dictionary: main
雑ぜる
動詞