Slovnenya

Translation Japanese English: 組み合す

Dictionary: main
組み合す
動詞