Slovnenya

Translation Japanese English: 抗する

Dictionary: main
抗する
動詞