Slovnenya

Translation Japanese English: 減損

Dictionary: main
減損
動詞