Slovnenya

Translation Japanese English: 充たす

Dictionary: main
充たす
動詞