Slovnenya

Translation Japanese English: 一本化

Dictionary: main
一本化
動詞