Slovnenya

Spanish–Japanese dictionary

This dictionary contains 9958 Spanish and 50889 Japanese words and phrases