Slovnenya

Translation Japanese English: 織りこむ

Dictionary: main
織りこむ
動詞