Slovnenya

Translation Japanese English: 悪足掻

Dictionary: main
悪足掻
動詞