Slovnenya

Translation English French: zygote

Dictionary: main
zygote
noun