Slovnenya

Translation English Japanese: vim

Dictionary: main
vim
noun