Slovnenya

Translation English Japanese: spirit

Dictionary: main
spirit
noun
verb