Slovnenya

Translation English Spanish: savant

Diccionario: main
savant
noun