Slovnenya

Translation English Japanese: push

Dictionary: main
push
noun
verb