Slovnenya

Translation English Japanese: flush

Dictionary: main
flush
noun
26 爆発.
verb