Slovnenya

Translation English Japanese: Spark

Dictionary: main
Spark
noun