Slovnenya

Translation Japanese English: 貼附

Dictionary: main
貼附
動詞