Slovnenya

Translation Japanese English: 当てはめる

Dictionary: main
当てはめる
動詞