Slovnenya

Translation Japanese English: 引っ付く

Dictionary: main
引っ付く
動詞