Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: штопання

Diccionario: main
штопання