Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: чаша

Diccionario: main
чаша
іменник
1 cuenca.