Slovnenya

Translation Ukrainian English: умирання

Dictionary: main
умирання
іменник