Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: скакун

Diccionario: main
скакун
іменник