Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: питома вага

Diccionario: main
питома вага
іменник