Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: охоплення

Diccionario: main
охоплення
іменник