Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: номінальний

Diccionario: main
номінальний