Slovnenya

Translation Ukrainian English: надмірний

Dictionary: main