Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: зірвати

Diccionario: main
зірвати