Slovnenya

Translation Ukrainian English: започаткування

Dictionary: main
започаткування
іменник