Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: запозичення

Diccionario: main
запозичення
іменник