Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: запозичання

Diccionario: main
запозичання
іменник