Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: амплітуда

Diccionario: main
амплітуда